NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

 

DAGBOEK

VANDAG 21 JANUARIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Kinderdiens
10:00 Registrasie by Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Gebedsaand en nagmaal

DINSDAG
18:00 Fondsinsamelingskommissie-
vergadering

WOENSDAG
18:00 Caritas Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

DONDERDAG
18:00 Jeugspanbyeenkoms
19:00 Huis Eben

VRYDAG
07:00 Manne-sel

SONDAG 28 JANUARIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
10:15 Reguitstr 13+
18:00 Kleingroepe

BEGROTING 2018/19
Hiermee ‘n vriendelike versoek aan al ons kommis¬sies om julle begrotings vir die volgende boekjaar so gou as moontlik in te stuur kantoor toe. Die Finansiële Kommissie vergader op 6 Februarie om die begroting goed te keur, maar daarvoor moet alle syfers asseblief vroegtydig ingestuur word.

GEBEDSLYS
Hospitale
• Tjaart Sauerman
• Attie Barnard
• Hannes Noeth
Ander
• Ons bid vir Chrisna Stoppel en haar familie na die sfsterwe van Chrisna se ma.
• Ons bid vir tannie Annatjie Groenewald wat geval en seergekry het.

‘N NUWE JAAR
Dis ʼn nuwe jaar met nuwe geleenthede. Ons het op 31 Des 2017 tydens die middernagdiens gelees uit Fil 3 en gesê dat ons ons losmaak van die seer, sonde, skuld en mislukkings van 2017. Ons strek ons uit na ʼn nuwe jaar met nuwe geleenthede. In ons gemeente is ons opgewonde en optimisties oor die nuwe jaar. Ons beplan om op 1 Februarie ʼn nuwe koster in plek te hê en ons beplan om teen 1 Maart ʼn bedieningskoördineerder aan te stel. Laasge-noemde is deel van ons planne en drome om doelbewus te skuif na ʼn missionêre gemeente. Ons het in die afgelope maande baie gepraat en gepreek oor dissipelskap en oor die ritmes van dissipelskap; nou kom ons daarby om dit te implimenteer. Dit beteken dat ons kies om ʼn gemeente te wees wat nie rondom ʼn dominee funksioneer nie, maar rondom die Here self; dat ons die bediening nie toevertrou aan ʼn paar betaalde amptenare nie maar elkeen sy/haar bediening uitleef. Dit beteken in kort om nie lidmate te wees wat net ontvang (bedien word) nie maar lidmate wat gee (bedien). Saam met dit skuif ons Reguitstraat 13+ hierdie jaar na die oggende (10:15) en ons droom van meer omgeegroepe in die aande. Ons droom ook dat gesinne almeer saam Bybellees en bid. Ons het ook op 30 Des vir mekaar gesê dat ons kies om die goeie in die lewe raak te sien en daarop te fokus – ons kies om gelukkig te wees. Ons wil baie meer glimlag en die lewe saam met mekaar geniet. Mag die Here ons weer in oorvloed seën hierdie jaar en ons help om meer en meer vir Hom te leef. Ons tema hierdie jaar is: Ons wil leef en liefhê in God se wêreld soos Jesus ons geleer het. Groete en mooi jaar - ds Coenie

NUWE LIDMATE
Baie welkom aan alle nuwe lidmate in ons gemeente. Ons sal julle graag na afloop van die diens in die foyer wil ontmoet. Voltooi asb die blou vorm en gee dit in by die kerkkantoor. Ons sal baie graag ook vroeg in die jaar by julle wil kom kuier. Neem asb ook ʼn kalender in die foyer. Besoek ons webblad by www.suiderkruis.com
Laai gerus ons gemeente APP af in Windows Playstore.

WAT KAN ONS VIR JOU BIED...
Ons wil graag 'n verskil maak in mense se lewens. Ons kan die volgende bied:
• Ons kan (deur ons weeklikse samekomste) jou help om die Here beter te leer ken. Ons het self nie naastenby al die antwoorde nie maar ons sal saam met jou soek na antwoorde en sin.
• Ons kan jou kinders op hulle eie vlak leer van die Here en van die lewe.
• Ons kan jou leer ken en jou laat deel voel en word van ons familie.
• Ons kan jou bystaan en ondersteun in al die verskillende seisoene van jou lewe.
• Ons kan saam met jou die lewe vier en geniet.
• Ons kan aan jou geleenthede bied om uit te reik na ander mense.

CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
Die foto-bord is op! Ons sien mekaar Sondae en verder is ons eintlik vreemdelinge vir mekaar. Die doel daarmee is wanneer gelukwense met verjaarsdae of voorbidding gevra word vir mense wat siek is, ons op die fotobord kan gaan kyk hoe die persoon/persone lyk, ons kan gaan kennis maak met hulle en op die manier leer ken ons mekaar beter. Alhoewel dit ons opregte wens is dat elkeen sal deelneem aan hierdie projek, rus daar geen verpligting op enige iemand om ‘n gesinsfoto of foto van jouself op die bord te laat aanbring nie!
Foto’s kan net na die oggenddiens geneem word.
- Caritas Omgeegroep

OASE
Suiderkruis Oase is 'n plek van rus en genesing. Kom vind weer jouself. Maak 'n afspraak en kom kuier by Emmerentia du Plessis vir 'n beradingsessie [0797734339]. Gebed, kleure, musiek, daar-wees-met-jou en rustige ontspanning werk saam in elke gesprek en bring genesing vir emosionele pyn. Skakel gerus vir Emmerentia vir ‘n afspraak. Lees meer oor die Oase op ons webblad by: http://www.suiderkruis.com/oase.htm

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Bessie Lombard (84 jr), Hannes Prinsloo, Lize-Mari Smit
22 Januarie: CJ Bouwer
23 Januarie: Piet Havenga
24 Januarie: Geen verjaarsdae
25 Januarie: Jaco Fincham, Franzené Nell
26 Januarie: Gerhard Rossouw, Jaap Theron
27 Januarie: Geen verjaarsdae

SUIDERKRUIS GEMEENTE POTCHEFSTROOM
VAKATURE: KOSTER
POSBENAMING: Koster
POSBESKRYWING: Om binne die gemeente se visie en waardestelsel deel van die personeelspan te word, met die spesifieke opdrag uitmuntende dienslewering deur die onderhoud en instand¬houding van die kerkgeboue en -terrein van die NG Kerk, Suiderkruis, Potchefstroom, en die vriendelike ontvangs en akkommodering van gemeentelede en – besoekers tydens alle ere¬dienste en ander gemeentelike aktiwiteite op en in die kerkgeriewe.
PRIMêRE UITSETTE VAN DIE POS:
• Die effektiewe toesighouding oor skoonmaak-dienste van die kerkgebou en ander -geriewe
• Die doeltreffende toesighouding oor tuindienste en versorging van die kerkterrein
• Verantwoordelik vir die aankope en die beheer oor die gebruik van skoonmaakmiddels en ander verbruiksvoorrade
• Die kostedoeltreffende monitering en kontro-lering van die kerk se voertuie en die administrasie daarvan
• Die effektiewe bestuur van die beveiliging en sekuriteit van die kerkgeboue en -terrein
• Doeltreffende toesighouding, bestuur en instandhouding van kerkeiendomme, asook van enige pastorie, wooneenheid, parkeerarea, ontspanningsgebied, ensovoorts
• Effektiewe tydsbestuur met betrekking tot ere- en ander dienste en aktiwiteite in en om die kerk
• Die verrigting van roetine kantoorwerk tydens kantoorpersoneel se jaarlikse verlof of tydelike afwesigheid
• Die uitvoering van alternatiewe funksies en verantwoordelikhede soos ooreengekom
POSBEKLEëR PROFIEL:
• Moet ʼn belydende Christen en aktiewe lidmaat van ʼn gemeente wees
• Moet bereid wees om lidmaat van Suiderkruis Gemeente te word/wees
• Moet beskikbaar wees oor naweke
• Moet bereid wees om fleksietyd te werk, die pos sal onder andere ook somtyds na-ure werkstyd vereis
• Moet in spanverband kan saamwerk met die ander personeel
• Moet goeie menseverhoudinge kan handhaaf en ʼn aanvoeling hê vir openbare skakeling
• Moet gerigtheid op detail hê en die vermoë om take te beplan, te skeduleer en af te handel
• Moet beskik oor administratiewe vaardighede
• Moet beskik oor geldige rybewys en eie vervoer
• Moet bevoeg en fisies daartoe in staat wees om die werk, wat fisiese aktiwiteit insluit, te verrig
AARD EN TERMYN VAN AANSTELLING:
Vaste Termynaanstelling van 1 jaar
VERGOEDINGSPAKKET:
ʼn Totale koste van Indiensneming (TKVI) pakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. Die huidige TKVI pakket sonder enige lewenskoste aanpassings vir die jaar kan wissel tussen R59 500 – R65 300.
DATUM VAN INDIENSTREDE:
1 Maart 2018
AANSOEKE:
Aansoekvorms is beskikbaar by die kerkkantoor.
Stuur die voltooide aansoekvorm saam met ‘n kort CV na elize@suiderkruis.com of gee af by die kerkkantoor voor of op 1 Februarie 2018.
Die Kerkraad behou homself die reg voor om nie ‘n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

WAT DOEN GESONDE LEIERS ELKE DAG?
Dit gaan nie oor wat jy in ‘n dag kan doen nie, maar wat jy elke dag doen.
1. Lees die Bybel
As jy lang tye in jou kar spandeer, gebruik die oudio-Bybel.
2. Gebed.
Praat met die Here. Gebruik ‘n gebedsjoernaal.
3. Oefen.
Elke dag. Stap is goeie oefening.
4. Eet gesond.
Dit is nie altyd maklik nie. Ons is besig en peusel sommer hier en daar. Eet gebalanseerd.
5. Bid met jou huweliksmaat, vertel vir hom/haar jy is lief vir hom/haar en praat met hom/haar.
6. Skryf ‘n bemoedigende nota.
Handgeskrewe notas is belangrik vir mense. Skryf een vir iemand wat swaarkry.
7. Doen jou werk.
Prioritiseer jou take en doen hulle van ‘n kant af.
8. Lees.
Lees ten minste 30 minute elke dag (naas jou Bybel).
9. Gee iets aan iemand elke dag.
Daar is geen beter manier om ‘n kultuur van vrygewigheid te bou in jou organisasie of familie nie as om elke dag iets te gee. Gee geld, iets of ‘n gebed, maar gee elke dag iets.
10. Deel jou getuienis van die evangelie met iemand.
As God jou geroep het om ‘n visser van mense te wees, gaan elke dag visvang. As jy hierdie 1 dinge elke dag doen, sal jou en jou familie se lewe verander. Beplan jou werk en werk jou plan.
- uit ekerk

BYBELHOEKIE
2 KRON 26 USSIA WORD MELAATS
Maar toe koning Ussia eenmaal die mag het, het Ussia ingenome geword met homself, en dit was die begin van sy einde. Hy het aanmatigend teen-oor die Here opgetree: hy het in die tempel van die Here ingegaan om wierookoffers op die wierook¬altaar te bring. Die priester Asarja, met tagtig priestersoldate by hom, het agter koning Ussia aan gegaan en hom probeer keer en vir hom gesê: "Dit kom u nie toe om vir die Here wierookoffers te bring nie, Ussia! Om wierookoffers te bring, is die voorreg van die priesters, die nageslag van Aäron. Hulle is daartoe gewy. Gaan liewer uit die heiligdom uit. U matig u dinge aan, en u sal daar¬voor geen waardering kry van God die Here nie." Ussia het al die wierookpan in sy hand gehad om die offer te bring, en hy het briesend geword. Maar terwyl hy teen die priesters uitvaar, breek daar melaatsheid op sy voorkop uit voor die oë van die priesters daar in die huis van die Here, by die wierookaltaar. Toe die hoëpriester Asarja en al die ander priesters na hom kyk, is hy melaats op sy voorkop. Hulle het daar uitgedrywe, en hy was self haastig om weg te kom; die Here het hom met diè ramp getref. Koning Ussia was melaats tot die dag van sy dood. Hy het in 'n plek van afsondering gaan woon, melaats en verban uit die huis van die Here. Sy seun Jotam het die paleis bestuur en oor die mense van die land geregeer. – Oom Ben

templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com