SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 27 Mei 2007

TEMA: Die Gees praat met die gemeente

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

BORD/MUSIEK

 

Vooraf musiek

“Waai Gees van God” (Jannie Pelser)

Afkondig

Liturg

Welkom & groet

 

welkom-1

Liturg

Gebed

 

Stilgebed-1

Liturg

Oproep tot lof

Voorlesing: Hand 2:1-21

Foto 1

MG

Lof

Keurspel 3

Hy hou die hele wêreld (2x)

Ek’s so bly ek behoort (2x)

My God is so groot, so sterk (2x)

Loof Hom met die tromme (2x)

Die liefde van Jesus (1 + Rx2)

Borrelliedjie (2x)

Stapsoldaatjie (3x)

Ek weet verseker (717)

Strome van seën (1005)

3003
717

1005

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-

Liturg

Oproep tot aanbidding

Joël 2:28-29 Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal Ek my Gees laat kom selfs op dié wat nie in aansien is nie.

Foto-2

MG

Aanbidding

“Ek bring my lewe” (711)

“O Heilige Gees” (934)

“Gees van God wat in my woon” (442)

711

934

442

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed-

Liturg

Skriflesing

Openb 1:1-11

foto3

Liturg

Preek

Die Gees praat met die gemeente

Preek

Almal

Toewyding

Stilgebed - wet op skerm (tafel gereed)

foto4

 

Sang

Ons Vader

945

LiturgOuderling

Nagmaal

Uitdeel van tekens

1 Kor 9:11

Gebruik van tekens

Dankgebed

1301a

MG

Lied

Nuwe wind (927)

927

Liturg

Seën

 

 

PREEKSKETS


Tema: Wie kan die Gees van die Here peil?

            Elke situasie - Gees werk anders.

            Verskillende mense - Gees werk verskillend.

 

Openb 1:10 Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my, so hard soos die geluid van ’n trompet, ’n stem hoor 11 sê: “Skrywe wat jy sien in ’n boek op en stuur dit vir die sewe gemeentes: Efese, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia en Laodisea.”

 

Opdrag om aan die gemeentes (in Klein-Asië) te skryf

            Vir elke gemeente sy eie brief.

            Met liefde van die Heilige Gees.

            Sewe gemeentes: 7 verskillende briewe.

 

A.        SEWE GEMEENTES IN SEWE VERSKILLENDE SITUASIES:

1.         EFESE


SITUASIE:

Toonaangewende stad

250000 inwoners

Belangrike handelstad

Een van die 3 invloedrykste stede in daardie gebied. (Alexandrië & Antiochië)

Tempel van Artemis: glo godin Diana het uit die hemel geval - vrugbaarheid / sekssimbool

Vervaardiging van afgodsbeeldjies van Artemis (Hand 19:21-41)

Paulus het 3 jaar daar gewerk: waarsku teen vals leraars

Baie vals leraars in die gemeente van Efese (Ef 4:14, 1 Tim 1:3-4)

Tog:    Weerstand teen die vals leraars

            Verdra nie sonde nie.

            Werk baie hard.

Maar: Baklei so teen die sonde dat hulle liefde en geesdrif vir Hom afneem.

Werk hard, maar motiewe nie suiwer.

Openb 2: Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese: So sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan: 2 Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leuenaars is. 3 Verder volhard julle ook; julle het baie vir my Naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. 4 Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie. 5 Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat! 6 Maar dít het julle darem in julle guns: julle verafsku wat die Nikolaïete doen, net soos Ek dit ook verafsku. 7 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is.
BOODSKAP:

Ek het waardering (2:2-3)

Ek mis julle liefde (2:3)

Byt vas - almal wat wen sal lewe (2:7)
                                     

 

2.         SMIRNA (Vandag Izmir)


SITUASIE:

Groot handelstad met baie verkeer - vandag Turke se grootste hawe.

Mooi en heuwelryke stad.- baie ryk

Toegewy aan Rome: Twee tempels vir die Romeinse keiser: Dea Roma en Tiberias tempel.

Gelowiges word vervolg

            -deur Jode (wet)

            -deur heidene (keiser-verering)

In tronke gegooi

Verloor werke ens - word brandarm daarvan.

Polikarpus: moet se “die keiser is Here” - sterf daarvoor op die brandstapel.

8 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smirna: So sê die Eerste en die Laaste, wat dood was en weer lewend geword het: 9 Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. 10 Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal tien dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as kroon gee. 11 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Dié wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie.

 

 

 

BOODSKAP:

“Die Eerste en die Laaste”

Ly vir 10 dae (lank / beperk)

Arm, maar eintlik skatryk.

Bly getrou

Kroon as lewe

Beslis nie deur die tweede dood getref word nie - dus sal julle hier sterf maar net een keer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   PERGAMUM

 

SITUASIE:

Goed-ontwikkelde stad

Hoog gelee (260m bo land)

2e Grootste biblioteek in wêreld van toe: 200 000 perkamentrolle in biblioteek.

Naam Pergamus kom van perkament.

Baie geleerdheid: medisyne en dokters    God van genesing (slang)

      Asclepios

      Asklepios-wapen kom van hier

Geneeskunde god = soter (redder)

Jesus red net die siel

Baie afgodediens:

      Keiserverering (tempels vir    Trajanus en andere...)

      Zeus (Romeins = Jupiter), Dionesius...

 

Johannes: Satan se “troon” hier.

Versoeking: Kompromieë met vreemde gode...

Christene bly getrou.

Antipas hier doodgemaak.

 

 

12 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum: So sê Hy wat die skerp swaard met die twee snykante het: 13 Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my Naam getrou en julle het nie julle geloof in My afgesweer nie, selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. 14 Maar Ek het ’n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van My afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. 15 So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïete aanhang en dieselfde sondes doen. 16 Bekeer julle nou, anders kom Ek gou na julle toe en sal Ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. 17 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek van die verborge manna gee, en daarby sal Ek vir hom ’n wit steentjie gee met ’n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry.

 

 

BOODSKAP:

“Hy wat die swaard met die twee snykante het - sny na bi nne en buite. Sny wereld en kerk”

Bekeer julle!

Moenie kompromiee aangaan nie!

Oorwinning:

   -Verborge manna (geestelike voedsel)

   - Steentjie (Uitnodigingskaartjie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens oorlewering het hy 'n marteldood gesterf nadat hy letterlik gebraai is. Die bronsbeeld van Zeus, wat in die vorm van 'n bees was, was oop aan die bo- en binnekant. Daar is 'n vuurwarm vuur binne die beeld gemaak, en Antipas is daarbinne gegooi, en so het hy uitgebraai. Hy wat was, wat sy naam is- Antipas wat beteken teen-alles, hy moes teen-alles van sy tyd wees, want so min dinge van sy tyd was vir Christus-

 

Daar is dan wel een waarskuwing wat die Here teen Pergamus gehad het. Die Here sê- ...daar is mense wat vashou aan die leer van Bileam wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat.... Die duiwel kry dit reg dat die kerk baie keer, en in ons tyd al hoe meer handskoene aangetrek word. Dit is 'n baie fyn, geraffineerde, verleidelike taktiek. Die Satan kom met handskoene en hy wil die kerk wysmaak om oor leerstellige verskille sag te werk. Daar word dan 'n ongesonde verdraagsaamheid gekweek met 'n houding van ons kan dalk altwee reg wees. Met die handskoen-metode kom die duiwel met 'n ompad om sy doel te bereik, al sal dit langer vat.

 

Bileam in die Ou Testament was ook 'n prooi van die metode. Alles vind so subtiel, agter die skerms, met handskoene plaas, dat 'n mens nie regtig kan sien hoe die hande lyk wat hier werk nie. Dieselfde metode gebruik Satan in Pergamus. Die Nikolaïete is subtiel in die gemeente besig met die gedagte dat my liggaam kan sonde doen, dan het my siel niks daarmee te doen nie. Christus is alleen Redder van die siel. Die liggaam is 'n ander saak. As die liggaam siek word kan ek maar na die Asklepios-tempel toegaan, dit het niks met my siel te doen nie.


 

4.   TIATIRA

 

SITUASIE:

Klein stadjie, klein gemeente

Tog is hulle brief die langste:

Baie verwysings na produkte van die stad:

geelkoper

Ystersepter

kleipotte

Lidis, die purperverkoopster in Filippi kom van hier...

Werkerstad, fabriekstad (baie vakbonde)

Elke bedryf het sy eie god: tekstiel, wol, leer...

Feeste en werkspartytjies vir hierdie god.

 

Profetes Isebel: onsedelikheid

Laat mense verstaan hulle kan aan God behoort en al hierdie feeste en partytjies meemaak - hulle hoef nie te kies nie.

 

 

18 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Tiatira: So sê die Seun van God, wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geelkoper is: 19 Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding en Ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. 20 Maar Ek het dít teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. 21 Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. 22 Kyk, Ek gee haar aan ’n siekbed oor, en die mense wat met haar owerspel gepleeg het, aan swaar lyding—as hulle hulle nie van haar praktyke bekeer nie. 23 Haar volgelinge sal Ek deur ’n pessiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit Ek is, die Een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. 24 Maar vir julle ander in Tiatira, wat nie hierdie leer aanhang en nie die “diep geheimenisse van die Satan”, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê Ek: Ek lê op julle geen ander verpligting nie; 25 hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. 26 Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat Ek wil hê, sal Ek mag en gesag oor die nasies gee. 27 Hy sal hulle met ’n ystersepter regeer, hulle soos kleipotte stukkend slaan. 28 Dieselfde mag en gesag het Ek ook van my Vader gekry. Daarby sal Ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. 29 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.

 

 

 

BOODSKAP:

“Wiese oe soos vuur vlam” = Hy wat oral sien...

Ek sien raak wat julle doen (2:19)

Hou vas wat julle het tot Ek kom!

Oorwinning: mag oor die nasies

            Saam met X regeer

            Ontvang Môrester (Christus)

 

 

 

 

 

 

 

 


5.   SARDIS

 

SITUASIE

 

Hoofstad van Lidia

Gelee op smal heuwel

Mense voel baie veilig

Moes slegs 1 smal toegangspoort bewaak

Tog is die stad soos ‘n dief in die nag oorval in 548vC deur Kores en weer in 218vC deur Antiochus.

Wolstowwe en kleurstowwe hier gemaak.

Eerste munte hier geslaan

Groot handelstad.

Groot tempel vir god Artemis

Gemeente lyk goed van buite

      Binnekant dood/vuil

Hulle het nie die Gees nie

 

Openb 3:1) Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardis: So sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood. 2 Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind Ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. 3 Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal Ek onverwags kom soos ’n dief, en julle sal nie weet wanneer Ek op julle sal afkom nie. 4 Maar julle het darem ’n paar mense daar in Sardis wat nie hulle klere besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by My wees omdat hulle dit waardig is. 5 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan My behoort. 6 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.
BOODSKAP


So se Hy wat die 7 Geeste van God en die 7 sterre het:


Naam dat julle lewe - dood

Word wakker!

Daar is ‘n paar mense met wit klere by julle...

Elkeen wat oorwin - wit klere dra (klere beeld)

Belangrik:

            Die gemeente het reageer op die brief.

            Die tempel van Artemis het later ‘n kerk geword.

            Biskop Melito (2e eeu) het een van die belangrikste figure in die vroeë kerk geword. 

6.         FILADELFIA

 

7 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Filadelfia: So sê die Heilige, die Ware God, Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie: 8 Ek weet alles wat julle doen. Kyk, Ek het ’n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en My nie verloën nie. 9 Kyk, Ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg—kyk, Ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat Ek julle liefhet. 10 Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. 11 Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. 12 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek ’n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie nuwe Naam op hom skrywe. 13 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.

 

BOODSKAP


So se die heilige en ware God, Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit... (Die een met die sleutels)


Boodskap net positief: bemoediging

Weet julle het min krag: klein gemeente, min rykdom, onaansienlik...


Elkeen wat wen - pilaar in tempel van my God

            Nooit uit die teenwoordigheid             van God nie.

Nou niks: in volgende bedeling die pilare wat die hele tempel dra.


Nuwe naam en nuwe stad se naam (goeie nuus vir mense wat woon in ‘n klein onaansienlike ou dorpie)

SITUASIE

Reuse aanrdbewing in 17nC - alles platgevee

Mense woon hoofsaaklik buite stad

Klein gemeente - min invloed

Gehoorsaam aan God tsv verdrukking

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7.   LAODISEA

 

14 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodisea: So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles geskep het: 15 Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was! 16 Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg. 17 Julle sê: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie,” en julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal. 18 Daarom raai Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. 19 Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. 20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. 21 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek saam met My op my troon laat sit, net soos Ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 22 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.SITUASIE

Rykste van die sewe stede

Mense baie ryk

   Verwoes deur aardbewing (60nC)

  Weer opgebou uit eie fondse

Geld / kennis /roem

Geen swaakry

Geen vervolging

Gaan goed met die gemeente


Baie gevorderde stad

            Wolnywerheid (klerebedryf)

            Bankdienste (grootste banke)

            Mediese skool

Slegte watervoorsiening

            Waterleiding vanaf nabygeleë             warmbronne.- lou swaelwater uit bron in berg

Water in stad: lou

Kerk besig om lou te word.

            Staan nie meer op.


BOODSKAP


So se die amen, getroue getuie...


5 woorde:

ellendig

beklaenswaardig

arm

blind

kaal


Soos die lou water in julle stad

-Koop die ware rykdom by My

-Kom koop wit klere by My

-Koop oogsalf by My

Ek staan en klop.

Elkeen wat wen - saam My op die troon...

OPMERKING:

In elke gemeente: Mense wat vasbyt

                                    Ander wat saam met die stroom gaan.

                        Mense wat hard werk.

                                    Ander wat net saamry.

Die Gees van die Here sien dit raak.

            Hy weet dit.

            Hy ken elkeen van ons deur en deur.

En daarom praat met elkeen van ons verskillend:

            Bemoedig

            Waardering

            Waarsku

            Oordeel

En daarom openbaar Hy Hom verskillend:

            Eerste en die Laaste

            Die Een met die skerp twee-snydende swaard

            Oë wat vlam soos vuur en voete soos geelkoper.

 

B.        DIE GEES ROEP SAAM MET DIE GEMEENTES

 

Openb 22:17 Die Gees en die bruid sê: “Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet! 18 Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is; 19 en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.

20 Hy wat dit alles getuig, sê: “Ja, Ek kom gou!” Amen! Kom, Here Jesus! 21 Die genade van die Here Jesus sal by almal wees.


Vanaf Jesus se geboorte kry die kerk op aarde swaar.

            Jesus: Moeilike dae

                        Swanger vroue

                        “In die wêreld sal julle dit moeilik hê...”

            Meeste van Sy dissipels het ‘n marteldood gesterf.

                        Een van die eerste diakens het ‘n marteldood gesterf.

            As Johannes hierdie brief skryf, sit Hy op die eiland Patmos.

Vandag:

            Die kerk is steeds in barendsnood.

                        Verskeurd soos nog nooit tevore.

                        Rooms-Katoliek, Ortodoks, Charismaties, Gereformeerd, Pentikostalisties,                         behoudens, vernuwend...

                        Binne-in dieselfde gemeente is daar alles behalwe broederskap.

Die wêreld lag vir die kerk.

En christene gaan al meer saam met die stroom.


Die wêreld val uitmekaar uit.

            Ons hoor van ‘n gat in die osoon wat al hoe groeter word.

            Natuurlike hulpbronne wat uitgeput raak.

            ‘N Son wat besig is om uit te brand.

            Meteoriete wat moontlik die aarde gaan tref.


Ja die kerk is in barendsnood.

MAAR:

            Die kerk kan nie wag dat Jesus moet terugkom nie.

            Die bruid is gereed vir haar bruidegom.

                        Sy verdien dit nie, maar die bruidegom het ingestem dat sy soeirwit klere kan                         aantrek.

                        Die tafel is gedek.

                        Die feesmaal staan gereed.

            Die bruid kan nie wag vir die oomblik om aan te breek nie.

            En die bruidegom kan nie wag...


            Die bruid roep: Kom, ek kan nie meer wag dat jy kom nie.

            En saam met die bruid roep die Gees: Kom Here, U bruid is gereed.

                        Ek het haar mooi aangetrek

                        Ek het haar voorberei.

            Saam roep hulle: kom!

            En die bruidegom antwoord: Ek is oppad.

                                                            Ek kom gou!


[ Lied: Jan De Wet ]


  


Ander tekste

 

Openb 4: Hierna het ek, Johannes, in die hemel ’n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van ’n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: “Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur.” 2 Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan ’n troon in die hemel en op die troon sit daar Iemand.

 

Openb 14:13 Toe het ek ’n stem uit die hemel hoor sê: “Skryf op! Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe.” “Ja,” sê die Gees, “hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle.”

 

Openb 17:Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toe geneem. Daar het ek ’n vrou gesien wat op ’n helderrooi dier sit. Die dier was oortrek met godslasterlike name en het sewe koppe en tien horings gehad.

 

Openb 19:Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het, en dit is die Gees wat die profesie gegee het.”

 

Openb 21:10 Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na ’n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom.

 

Openb 22:6 Toe sê die engel vir my: “Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God, wat sy Gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur.”